• Statut Szkoły Podstawowej w Piotrkowie

    • STATUT

     SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIOTRKOWIE

      

      

     DZIAŁ I

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

      

     § 1.

     1. Szkoła Podstawowa w Piotrkowie, zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

     1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
     2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
     3. niniejszego statutu.
     1. Siedziba szkoły mieści się pod adresem Piotrkowo 45, 14-240 Susz.
     2. Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie
     3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko–Mazurski Kurator Oświaty.
     4. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.

     § 2.

     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     1. szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Piotrkowie;
     2. dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piotrkowie;
     3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie ;
     4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
       Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty;
     5. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;
     6. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
     7. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;
     8. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
     9. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
     10. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględnione w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych
      i wymagań edukacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
     11. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
      w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
     12. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
      w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
      i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
     13. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
     14. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
     15. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
     16. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
     17. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
      o potrzebie kształcenia specjalnego;
     18. zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia odbywające poza programem szkolnym i będące przedłużeniem procesu
      dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
     19. oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny działający w Szkole Podstawowej  w Piotrkowie
     20. podstawie programowej wychowania przedszkolnego  – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien  posiadać wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji  podstawy programowej;
     21. programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
     22. dzieciach  – należy przez to rozumieć również wychowanków oddziału przedszkolnego, o którym mowa w pkt 19. 

        

      

      

     DZIAŁ II

     CELE I ZADANIA SZKOŁY

      

     Rozdział 1

     Cele i zadania szkoły

      

     § 3.

     1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, o których mowa
     w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 przy współpracy z rodzicami poprzez:

     1. zapewnianie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
     2. przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
     3. zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
     4. umożliwianie wszystkim uczniom dostępu do wiedzy, która pozwoli im na dalszą edukację i korzystanie z zasobów informacyjnych cywilizacji oraz rozwija zdolności i zainteresowań;
     5. wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
     6. wspomaganie wychowawczej roli rodziny, uczenie odpowiedzialności za swoje czyny, wpajanie uniwersalnych zasad etycznych.
     1. Szkoła w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych respektuje zasady nauk pedagogicznych, a także zobowiązania wynikające z Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka, kierując się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, poszanowaniem ich godności osobistej.
     2. Szkoła realizuje następujące cele i zadania:
      1. w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etycznej, językowej i religijnej:
       1. wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej,
       2. niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości,
       3. wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań,
       4. swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
       5. swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;
      2. w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:
       1. indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do ucznia tego potrzebującego,
       2. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych,
       3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
       4. objęcie ucznia specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, socjoterapeutyczną, terapeutyczną;         
      3. w zakresie bezpieczeństwa uczniów, ochrony ich zdrowia, podnoszenia poziomu dyscypliny w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej:
     1. współpracę z organem prowadzącym szkołę w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz w podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkole,
     2. pełnienie przez nauczycieli dyżurów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami zgodnie z harmonogramem,
     3. zapewnianie ciągłego nadzoru pedagogicznego na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
     4. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na wycieczkach szkolnych zgodnie z odrębnymi przepisami,
     5. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,
     6. dostęp do Internetu zabezpieczonego przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów,
     7. umieszczanie w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, regulaminów pracowni oraz instrukcji obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym,
     8. ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem szkoły, zapoznanie
      z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie,
     9.  przestrzeganie praw ucznia,
     10.  rozwiązywanie problemów poprzez prowadzenie rozmów, mediacji.

           4)w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej młodzieży:

       1. organizowanie wycieczek edukacyjnych do miejsc poświęconych pamięci narodowej,
       2. kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej poprzez udział w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym,
       3. tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym poprzez udział w uroczystościach szkolnych,
       4. zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego,
       5. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;

     5) w zakresie tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych
     do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego:

       1. realizowanie wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego,
       2. sprawowanie przez dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
       3. uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
       4. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem,
       5. współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia
        i działania w społeczności lokalnej,
       6. analizowanie i na bieżąco modyfikowanie statutu szkoły,
       7. realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy szkoły;

     6)w zakresie organizowania wolontariatu w szkole:

       1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jego propagowanie,
       2. uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka,
       3. uczenie niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą,
       4. uwrażliwianie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
       5. kształtowanie postaw prospołecznych,
       6. kreowanie wizerunku szkoły jako centrum lokalnej aktywności,
       7. podejmowanie w szkole działań w zakresie: pomocy koleżeńskiej w nauce, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, praca na rzecz biblioteki szkolnej,
       8. podejmowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z PCK, Caritas oraz z instytucjami działającymi na rzecz innych osób.

      

     1. Wszystkie działania, o których mowa w ust. 3 realizowane będą przez nauczycieli przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
     2. Cele, o których mowa w ust. 3 osiągane są poprzez:
      1. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
       w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
      2. zapoznawanie z podstawami funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz normami współżycia społecznego;
      3. przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
       w życiu rodzinnym i społecznym;
      4. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

      

      

     Rozdział 2

     Formy realizacji zadań szkoły

      

     § 4.

     1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

     1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
      1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
      2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

     a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
     w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

     b)zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony o szkolnego zestawu programów nauczania;

     1. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
     2. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     3. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
     1. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 2 zajęcia edukacyjne.
     2. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje dyrektor szkoły,
      za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
       i rady rodziców.

                                                                                           

     Rozdział 3

     Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

      

     § 5.

     1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w szkole.

     1. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli szkoły przy współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
     2. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
     3. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca oddziału  opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia  go z rodzicami oddziału.
     4. Program, o którym mowa w ust. 1 realizowany jest przez wszystkich nauczycieli szkoły.

      

      

     DZIAŁ III

     ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

      

     § 6.

     Organami szkoły są:

     1. dyrektor szkoły;
     2. rada pedagogiczna;
     3. samorząd uczniowski;
     4. rada rodziców.

      

     Rozdział 1

     Dyrektor szkoły

      

     § 7.

     1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

     Dyrektora szkoły powołuje zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Piotrkowie.

     1. Do zadań dyrektora szkoły należy w szczególności:
      1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
      2. sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
      3. realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
      4. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
      5. występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
      6. przyznawanie nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym corocznych nagród;
      7. zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym szkoły;
      8. współdziałanie ze szkołami wyższymi   w organizacji praktyk pedagogicznych;
      9. nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
      10. przewodniczenie radzie pedagogicznej;
      11. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej  i informowanie o ich terminie członków rady;
      12. dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy;
      13. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
     2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli               i innych pracowników.
     3. Dyrektor szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
      z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
     4. W wykonaniu swych zadań dyrektor szkoły współpracuje z organami, o których mowa                   w § 6 pkt 2, 3, 4.

      

     Rozdział 2

     Rada pedagogiczna

      

     § 8.

     1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

     1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
      z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
     2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
      w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
     3. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
     4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
     1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
     2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
     3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
     4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
     5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
     6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy
      szkoły.
     1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
     2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
     3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
     1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
     2.  projekt planu finansowego szkoły;
     3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
     4.  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
       w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
     2. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
     3. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

      

     Rozdział 3

     Samorząd uczniowski

      

     § 9.

     1. Samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem” tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

     1. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu.
     2. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
     3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
     4. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich,
     5. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

     7. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6.

      

      

      

      

     Rozdział 4

     Rada rodziców

      

     § 10.

     1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

     1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
     2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
     3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
      1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
      2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców.
     4. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły
      z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
     5. Do kompetencji rady rodziców należy:
     1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, o którym mowa w § 5;
     2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
     3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
     1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
     2. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

      

      

      

     Rozdział 5

     Zasady współdziałania organów szkoły

     oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

      

     § 11.

     1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły.

     1. Organy szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
     2. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
      do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
     3. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
     1. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
     2. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole.
     3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
      w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
     4. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzygane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 13 niniejszego statutu.

      

     § 12.

     1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców:

      1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
      2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
      3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
      4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
     1. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
     2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
     3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

      

      

     DZIAŁ IV

     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

      

     Rozdział 1

     Ogólne zasady funkcjonowania szkoły

      

     § 13.

     1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

     1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII.
     2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
     3. Oddziałem opiekuje się wychowawca, o którym mowa w § 40.
     1. W szkole działają oddziały przedszkolne, o których mowa w dziale IX statutu.

     § 14.

     1. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w liczbie 6 dla szkoły podstawowej.

     1. Zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostają zaopiniowane przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski .i podane do ogólnej wiadomości do dnia 30 września każdego roku
     2.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń w tym laboratoryjnych.
     3. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

      

      

     § 15.

     1. Szkoła przyjmuje  studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem lub za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

     1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
     2. Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

      

     § 16.

     W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

      

     § 17.

     1. W szkole organizuje się naukę religii oraz etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

       1. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie szkoły.
       2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.

      

     § 18.

     1. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

     1. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli
      z środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę.
     2. Na początku roku szkolnego, dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną, opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.
     3. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
     4. Na początku roku szkolnego nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych i przedstawia go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
     5. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są
      w dziennikach zajęć innych.
     6. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów
      i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.

      

      

      

      

      

     Rozdział 2

     Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

      

     § 19.

     1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły do realizacji zadań statutowych szkoły,
     w zależności od potrzeb programowych i zadań szkoły.

     1. Zespoły spotykają się według opracowanego przez siebie harmonogramu. Możliwe jest porozumiewanie się zespołu z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
     2. Spotkania zespołów są protokołowane.

      

     Rozdział 3

     Organizacja świetlicy szkolnej

      

     § 20.

     W szkole nie organizuje się świetlicy, gdyż plan lekcji dostosowany jest do dojazdów.

      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki,
     w szkole organizuje się zajęcia biblioteczne.

     Rozdział 4

     Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

      

     § 21.

     1. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
      o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 6. W tym celu wprowadzono w szkole procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Do obowiązków pracowników szkoły należy zapoznanie się z procedurami i stosowanie ich.
     1. W szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników.
     2. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacyjnymi obowiązującymi w szkole.
     3. W celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa i ewakuacji.
     4. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej                   i zewnętrznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

     6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie
     z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.

      

      

     Rozdział 5

     Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

      

     § 22.

      1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.

     1. Doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowanych przez doradcę zawodowego, o którym mowa w § 54, zmierzające do stworzenia takich działań, które zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji
      i zainteresowań - w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
      Ma również za zadanie rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz uświadomienie konsekwencji dokonywanych wyborów.
      Ma wykształcić u uczniów umiejętność radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
     2. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
     3. W miarę możliwości doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom na wycieczkach organizowanych
      do różnorodnych zakładów i instytucji.

      

     Rozdział 6

     Organizacja biblioteki szkolnej

      

     § 23.

     1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warunków pracy nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów oraz wiedzy
     o regionie.

     1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
     2. W skład biblioteki wchodzą:
     1. wypożyczalnia, w której gromadzi się, i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;
     2. czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.

      

     § 24.

     1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez dyrektora szkoły i dostosowywane
     do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp
     do księgozbioru.

     1. Do zadań biblioteki szkolnej należy:
     1. gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi szkoły;
     2. gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych
      i materiałów ćwiczeniowych;
     3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
      z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
     4. zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;
     5. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
     6. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
     7. podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
     8. wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
     9. umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;
     10. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.

      

     § 25.

     Biblioteka współpracuje z:

     1. uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania
      i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania
      i samokształcenia;
     2. nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;
     3. wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania
      i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
     4. rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;
     5. innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany
      doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych i kulturalnych;
     6. instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.

      

     § 26.

     1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

     1. gromadzenie, ewidencja i zbiorów bibliotecznych;
     2. udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji bibliograficznych, źródłowych        i tekstowych;
     3. poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
     4. konserwacja zbiorów;
     5. inwentaryzacja i selekcja zbiorów;
     6. prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
     7. udział w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
     8. rozpoznawanie zainteresowań oraz innych potrzeb czytelniczych;
     9. wprowadzanie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa;
     10. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki.
     1. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.
     2. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

      

     Rozdział 7

     Działalność innowacyjna szkoły

      

     § 27.

      1.  Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwaną dalej „innowacjami”.

     1. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
     2. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
     3. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
     4. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
     5. Innowacja, o której mowa w ust. 5 może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
     6. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
     7. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
     8. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:
     1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
     2. opinii rady pedagogicznej;
     3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
     1. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.

      

     Rozdział 8

     Współpraca szkoły z rodzicami

      

     § 28.

     1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

     1. organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego harmonogramu;
     2. włączanie rodziców w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
     3. włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;
     4. udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń klasowych i szkolnych;
     5. możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
     1. Rodzice mają prawo do:
     1.  wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
     2. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
     3. pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie szkoły
      z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
     4. wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;
     5. wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkole ich dzieci za pośrednictwem rady rodziców;
     6. żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
     7.  pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;
     8. zapoznania się z obowiązującymi w szkole dokumentami w szczególności
      z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem szkoły i innymi dokumentami mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;
     9. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;
     10. do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
     1. Rodzice mają obowiązek:
     1. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
     2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
     3. angażować się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole;
     4. przekazywać wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
     5. osobiście włączać się w życie szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności lokalnej;
     6. poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
     7. zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
     8. zapewnić dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

     4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:

     1. objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;
     2. odroczenie obowiązku szkolnego;
     3. przyspieszenie obowiązku szkolnego;
     4. objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
     5. objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
     6. realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
     1. Zebrania oddziałów są protokołowane.
     2. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku szkolnego oraz harmonogram spotkań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.
     3. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.
     4. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę elektroniczną, dziennik elektroniczny.

      

     § 29.

     Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji
     w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

      

     § 30.

     W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

      

     Rozdział 9

     Organizacja stołówki szkolnej

      

     § 31.

     1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

     2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest nieodpłatne, koszty pokrywa MOPS w Suszu. Osoby nieobjęte pomocą z MOPSu po uiszczeniu opłaty mogą korzystać z posiłków.

     3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala MOPS z jednostką samorządu terytorialnego.

     4.W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się
     w szkole przerwy obiadowe:

     1) dla klas: 0-III

     2) dla klas: IV-VIII

      

      

     Rozdział 10

     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz materialna dla uczniów

      

     § 32.

     1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

     2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

     3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

     1. stypendium gminne
     2. wyprawka szkolna;
     3. zasiłek losowy.
     4. nagroda burmistrza

      

      

     § 33.

     1. W szkole każdy uczeń, rodzic i nauczyciel może skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli zachodzi taka potrzeba.

     1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
      i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.
     2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uczniom, udzielają nauczyciele
      oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.
     3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
     4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest bezpłatne i dobrowolne.
     5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
     6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy
      z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznym i specjalistycznym, placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi podmiotami zajmującymi się wspieraniem szkół w tym zakresie.
     7. O pomoc psychologiczno-pedagogiczną może się zwrócić każdy podmiot funkcjonujący w szkole.
     8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami, głównie w formie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ucznia w szkole.
     9. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
      i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

      

     § 34.

      1. Do szkoły, na wniosek rodziców, przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

     2 Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania
     do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, o którym mowa w § 2 pkt 17.

      

     § 35.

      1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
        do szkoły obejmuje się go indywidualnym nauczaniem.

     1. Objęcie ucznia indywidualnym nauczaniem wymaga zgody organu prowadzącego
      i jest udzielane na wniosek rodziców.
     2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora szkoły wraz z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem.
     3. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu
      o potrzebie indywidualnego nauczania.
     4. Indywidualne nauczania organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.
     5. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
     6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
     7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
     8. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Zawiera uzasadnienie.
     9. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

      

     § 36.

     1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
     i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela-opiekuna.

     1. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
     2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
     3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.
     4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
     5. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki mogą wystąpić rodzice lub nauczyciel.
     6. Wniosek, o którym mowa w ust. 6 składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
     7. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację
      w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
     8. Nauczyciel-opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
     9. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.
     10. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
     11. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 69.

      

      

     § 37.

     Szkoła, w celu wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów oraz w przypadku trudności z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

      

     DZIAŁ V

     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

      

     § 38.

     1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
     i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie
     z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

     1. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczycieli przygotowuje i zapoznaje z nim dyrektor szkoły.
     2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

      

     Rozdział 1

     Prawa i obowiązki nauczycieli

      

     § 39.

     1. Nauczyciel ma prawo, w szczególności do:

     1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
     2. swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
     3. wyposażenia jego stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania;
     4. wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
     5. korzystania, w związku z pełnieniem funkcji służbowych, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych;
     6. pomocy ze strony dyrektora szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     1. Do zadań nauczyciela, w szczególności należy:
     1. zapewnienie uczniowi warunków do jego rozwoju;
     2. angażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju szkoły;
     3. zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych;
     4. prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
     5. kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
     6. pomoc uczniom w planowaniu własnego rozwoju;
     7. umożliwienie uczniom osiągania postępów i sukcesów;
     8. uwzględnienie w swojej pracy pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
     9. zapewnienie  rozwoju zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
     10. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
     11. ustalanie wymagań edukacyjnych, precyzyjnie ich określanie i dostosowywanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
     12. przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;
     13. zapewnianie pełnej realizacji podstawy programowej;
     14. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
     15. zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
     16. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego funkcjonującego w szkole;
     17. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów i zgłasza ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu;
     18. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
     19. chronienie danych osobowych swoich uczniów;
     20. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami dyrektora szkoły.

      

      

     1. Nauczyciel jest obowiązany:
     1. sprawować opiekę nad uczniami w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
     2.  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, o których mowa w § 21;
     3. brać udział w zebraniach rady pedagogicznej;
     4. zachowywać w tajemnicy sprawy omawiane podczas zebrań rady pedagogicznej;
     5. systematycznie dyżurować, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;
     6. indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem;
     7. przestrzegać czasu pracy ustalonego w szkole;
     8.  przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez dyrektora szkoły;
     9. brać udział w szkoleniu i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
     10. przestrzegać w szkole zasad współżycia społecznego;
     11. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
     12. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
     13. niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie;
     14. współdziałać, z dyrektorem szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

      

     Rozdział 2

     Wychowawca oddziału

      

     § 40.

     1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.

     1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
      z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
     2. Funkcję wychowawcy oddziału dyrektor szkoły powierza nauczycielowi, który, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, prowadzi oddział w całym cyklu kształcenia.
     3. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
     4. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane
      do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

      

     § 41.

     1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

     1. podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, ich rozwój intelektualny
      i emocjonalny;
     2. umiejętne kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
     3. utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
     4.  informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;
     5. poinformowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
     6. prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły;
     7. opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego oddziału;
     8. analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
     9. dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji, informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału.
     1. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale i rodzicami uczniów.

      

     § 42.

     Wychowawca oddziału ma prawo:

     1. otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;
     2. kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);
     3. rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią pomoc;
     4. decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

      

     § 43.

     Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

     1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;

     2) podsumowywanie i kontrolę frekwencji miesięcznej;

     3) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach;

     4) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;

     5) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, dotyczących jego wychowanków;

     6) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą; nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

      

     Rozdział 3

     Nauczyciele specjaliści

      

     § 44.

     Zadania nauczycieli specjalistów określa odrębne rozporządzenie.

      

     Rozdział 4

     Pracownicy obsługi i administracji

      

     § 45.

     1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego otoczenia w czystości i porządku.

     1. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami szkoły i podlegają regulacjom Kodeksu Pracy.
     2. Zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor szkoły.

     4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor szkoły.

     5. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

     6. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

      

      

     DZIAŁ VI

     ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

      

     Rozdział 1

     Ogólne zasady oceniania

      

     § 46.

     Ocenianiu podlegają:

     1)      osiągnięcia edukacyjne ucznia;

     2)      zachowanie ucznia.

      

     § 47.

     1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu rozpoznanie przez nauczycieli poziomu oraz postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

     1. wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
     2. wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania, w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

      

     § 48.

      1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

     1. bieżące;
     2. klasyfikacyjne:

     a)       śródroczne i roczne,

     b)      końcowe.

     1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
     2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, przekazując uczniowi informację, która odnosi się do uzyskanych przez niego efektów oraz wskazuje kierunki dalszej pracy. Informacja zwrotna przekazywana uczniowi, przez nauczyciela, powinna mieć charakter motywujący ucznia do dalszej pracy. Uzasadnienie oceny dotyczy zarówno wypowiedzi ustnych, jak i prac pisemnych ucznia.
     3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom na życzenie zainteresowanych.
     4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja, stanowiąca załącznik do arkusza ocen, a dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniania do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Dokumentację udostępnia do wglądu wychowawca oddziału lub dyrektor szkoły.
     5. Dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5 szkoła nie kseruje, nie powiela, jak również nie skanuje.

      

     § 49.

            Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających mu w uczeniu się, przez wskazanie, co wymaga poprawy, jak należy to poprawić i dalej się uczyć.

      

     § 50.

     1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

     1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
      z realizowanego przez siebie programu nauczania;
     2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
     3. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
     1. Do zadań nauczycieli związanych z ocenianiem, należy ponadto:
     1. indywidualizowanie pracy z uczniem;
     2. dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
     3. ustalenie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych z prowadzonego przez siebie przedmiotu;
     4. dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia tych uczniów;
     5. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
     6. umożliwienie uczniowi uzupełnienia braków, jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej okaże się, że uczeń może nie otrzymać promocji do klasy programowo wyższej;
     7. na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej z nauczanego przedmiotu;
     ustalanie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
     z zajęć edukacyjnych i przedstawianie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
     1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
      i rodziców o:
     1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
     2. warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
     1. Do zadań wychowawcy w zakresie oceniania należy w szczególności:
     1. ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia
      po zasięgnięciu opinii: nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału i ocenianego ucznia;
     2. przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej poinformowanie ucznia i jego rodziców
      o przewidywanej dla niego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
     ustalenie na koniec każdego półrocza śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania i przedstawienie ich na posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
     1. Do zadań dyrektora szkoły związanych z ocenianiem należy w szczególności:
     1. zwolnienie ucznia z realizowania danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli były zrealizowane na wcześniejszym etapie edukacyjnym;
     2. zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii
      o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;
     3. zwalnianie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, edukacji informatycznej  lub informatyki, na wniosek rodzica, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
     4. zwalnianie, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
      z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera na wniosek rodziców, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
     1. Do zadań rady pedagogicznej, związanych z klasyfikacją i promowaniem uczniów należy:
     1. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
     2. wyrażenie zgody na egzamin klasyfikacyjny uczniowi nieklasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności;
     3. jeden raz na danym etapie edukacyjnym, biorąc pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, wyrażenie zgody na promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
      pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;
     4. przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu.

      

     § 51.

     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki
     i muzyki
     należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; a w przypadku wychowania fizycznego, także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

      

     § 52.

      1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalone według następującej skali:

     Lp.

     Nazwa oceny

     Stopień wyrażony cyfrą

     Skrót oceny

     1

     celująca

     6

     cel

     2

     bardzo dobra

     5

     bdb

     3

     dobra

     4

     db

     4

     dostateczna

     3

     dst

     5

     dopuszczająca

     2

     dop

     6

     niedostateczna

     1

     ndst

      

     Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w pkt 1–5 tabeli. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w pkt 6 tabeli.

        1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
         w stopniach według skali przedstawionej w ust. l. Dopuszcza się dodawanie do oceny znaku „+" lub „-".

     3. Roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ustalone wg następującej skali:

      

     Lp.

     Nazwa oceny

     Skrót oceny

     1

     Wzorowa

     wz

     2

     bardzo dobra

     bdb

     3

     Dobra

     db

     4

     Poprawna

     popr

     5

     Nieodpowiednia

     ndp

     6

     Naganna

     ng

      

     1. Końcowe oceny klasyfikacyjne i końcowa ocena zachowania wyrażone są w skali,
      o której mowa w ust. 1 i 2.
     2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, ustaloną według skali, o której mowa w ust. 1.
     3. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub tytuł laureata czy finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z nich najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

      

     Rozdział 2

     Ocenianie uczniów w klasach I-III

      

     § 53.

     1.W klasach I-III oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć religii, etyki, jeśli uczeń
     w nich uczestniczy, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

     1. Nauczyciel w bieżącym ocenianiu zajęć edukacyjnych, może zamiast oceny opisowej, zastosować skalę ocen, o której mowa § 61 ust. 1, informując o tym uczniów
      i rodziców uczniów.
     2. Oceniając zachowanie uczniów klas I-III, nauczyciel może zastosować oznakowanie symbolami. Decyzję o zastosowaniu odpowiednich symboli podejmuje nauczyciel, informując o formie oceniania  uczniów i ich rodziców.

      

     § 54.

         Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także religii i etyki, jeśli uczeń w nich uczestniczy, dla:

       1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
        na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
      1. ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
       ze względu na niepełnosprawność sprzężoną;

     uczęszczającego do szkoły - są ocenami opisowymi.

      

      

      

     Rozdział 3

     Klasyfikowanie uczniów

      

     § 55.

     1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

     1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;
     2. podsumowaniu zachowania ucznia;
     3. ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;
     4. ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;

     z tym, że w klasach I-III w przypadku:

     1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
     2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
       z tych zajęć.
     1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w drugim tygodniu stycznia.
     2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

      

     § 56.

     1. Klasyfikacja roczna polega na:

     1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym;
     2. podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym;
     3. ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych;
     4. ustaleniu oceny rocznej zachowania.
     1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
     2.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

     1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

     2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

      

      

      

     § 57.

     1. Klasyfikację końcową dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

     1. Na klasyfikację końcową składają się:
     1. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;
     2. roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
     3. roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
     1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych
      w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w § 2 pkt 17.

      

     § 58.

     1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

     2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

      

     Rozdział 4

     Zasady uzyskiwania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
     lub rocznej oceny z zachowania

      

     § 59.

     1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

     1. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jeżeli:
      1. ilość nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu nie przekracza 5%;
      2. uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy
     2. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z pkt. 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.
     1. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.
     2.  Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
      z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału określa nauczyciel przedmiotu.
     3. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej, a w przypadku języków obcych, także ustnej z wyjątkiem sprawdzianu z informatyki, zajęć muzycznych, plastycznych lub wychowania fizycznego z których ma formę zajęć praktycznych.
     4. Sprawdzian przeprowadza dwuosobowa komisja w skład której wchodzą nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
     5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
     6. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną,
     7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
     8. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.
     9. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
      1. dyrektor szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący;
      2. wychowawca klasy;
      3. nauczyciel uczący w danej klasie;
      4. pedagog lub psycholog szkolny;
      5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
     1. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:
     1. aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
     2. pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;
     3. reprezentował szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

      

     Rozdział 5

     Egzaminy klasyfikacyjne

      

     § 60.

     1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

     2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:

     1) uczniów, o których mowa w § 58 ust. 2;

     2) ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;

     3) ucznia realizującego indywidualny tok nauki;

     4) ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.

     1. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:
     1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1. Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:

     1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący;

     2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

     1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz
      z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
     1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
     2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego
      w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
     3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki
      i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     5. Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

     1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych
     i wychowania fizycznego;

     2)  dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     1. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia.
     2. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61 ust. 1 oraz § 62 ust. 1.
     1. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     2. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;
     3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5.  zadania egzaminacyjne;
     6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
       o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

      

      

      

      

      

     Rozdział 6

     Egzamin poprawkowy

      

     § 61.

     1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

     1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
     2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
     3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     4.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w składzie:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
     3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
     2. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 63. ust. 1.
     3. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;
     3. termin egzaminu poprawkowego;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
      o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
     2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 53 ust. 6 pkt. 3.

      

     Rozdział 7

     Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

      

     § 62.

     1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

     1. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
     1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
      z danych zajęć edukacyjnych;
     2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
     1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna
       z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa
      od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
     2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
      o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem
      i jego rodzicami.
     3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
      w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
     6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
     3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przepadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
     2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
     3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5. zadania sprawdzające;
     6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację
      o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
     2. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą:
     1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
     2. wychowawca oddziału;
     3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
     4. pedagog szkolny;
     5. psycholog;
     6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
     7. przedstawiciel rady rodziców.
     1. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalona
      w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
     2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający
      w szczególności:
     1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
     2. termin posiedzenia komisji;
     3. imię i nazwisko ucznia;
     4. wynik głosowania;
     5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
     1. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

      

     Rozdział 8

     Promowanie ucznia

      

     § 63.

     1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

     1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia wdanym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:
     1. wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców;
     2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
     1. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:
     1. wychowawcy oddziału po uzyskaniu zgody rodziców;
     2. na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału.
     1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
     2. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
      o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
      w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

      

     § 64.

     1.Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
     ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do sprawdzianu ośmioklasisty.

     1. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

      

     § 65.

     1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

     1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
      do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
     2. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
      z wyróżnieniem.

     § 66.

     1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
      do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

      

     Rozdział 9

     Zasady oceniania zachowania uczniów

      

     § 67.

     1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

     1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
     2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
     3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
     4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
     5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
     6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
     7. okazywanie szacunku innym osobom.
     1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

      

     § 68.

     1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen.

     1. Oceną wyjściową jest ocena poprawna.
     2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
     3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
     4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:
      1. opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie;
      2. opinię klasy.
     5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
      1. nieobecne godziny usprawiedliwione;
      2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
      3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
      4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
      5. dbałość o piękno mowy ojczystej;
      6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
      7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
      8. okazywanie szacunku innym osobom.
     6. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.
     7. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
     8. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na miesiąc  przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
     9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia
      w ciągu całego roku szkolnego.
     10. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §  62 ust.1.

      

      

      

     § 69.

     1. Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:

      1. ma pozytywny stosunek do nauki;
      2. wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;
      3. na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;
      4. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych;
      5. nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów;
      6. sporadycznie spóźnia się na zajęcia;
      7. nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;
      8. nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;
      9. poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;
      10. szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nie przestrzegania regulaminu ucznia);
      11. nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;
      12. wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się
       w jego środowisku;
      13. nie popadł w konflikt z prawem;
      14. przestrzega regulamin :ucznia, biblioteki, szatni i pracowni;
      15. ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;
      16. nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły);
      17. reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.
     1. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:
      1. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
      2. systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;
      3. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;
      4. włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;
      5. wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;
      6. jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;
      7. nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;
      8. nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.
     2. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który dodatkowo:
      1. przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;
      2. nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;
      3. liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych;
      4. nie spóźnia się na zajęcia;
      5. cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;
      6. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;
      7. godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;
      8. jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;
      9. jego postawa jest godna naśladowania.
     3. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą, może uzyskać ocenę wzorową zachowania. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
      1. jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;
      2. rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;
      3. stanowi wzór kulturalnego zachowania;
      4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeń losowych);
      5. jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;
      6. jest wolontariuszem;
      7. działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie;
      8. rozwija tradycje szkoły.
     4. Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:
      1. wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;
      2. uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;
      3. liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych);
      4. wagaruje;
      5. spóźnia się na zajęcia;
      6. nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
      7. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
      8. charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek
       i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;
      9. wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;
      10. niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
      11. jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami;
      12. nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.
     5. Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:
      1. uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni i pracowni;
      2. ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych);
      3. swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;
      4. dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;
      5. świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;
      6. naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;
      7. zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.

      

      

      

      

     Rozdział 10

     Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów

      

     § 70.

     1.Oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywność.

     1. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiadomości                 i umiejętności z danego przedmiotu.

     § 71.

     1.Wiadomości i umiejętności ucznia mogą być sprawdzone w sposób ustny lub pisemny. Formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych.

     1. Jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia jest praca klasowa, obejmująca swoim zakresem dział przerobionego materiału. Prac pisemnych dotyczą następujące warunki:
     1. nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej i zapisania jej
      w dzienniku elektronicznym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
     2. w jednym dniu może odbyć się tylko jedna praca klasowa, w tygodniu 3 prace klasowe;
     3. zasada zawarta w pkt 2 nie dotyczy przedmiotów, z których zajęcia odbywają się
      w grupach międzyoddziałowych;
     4. prace klasowe powinny być sprawdzone i ocenione w terminie do 14 dni
      i przechowywane przez nauczyciela w szkole do końca bieżącego roku szkolnego;
     5. z upływem sierpnia prace klasowe są niszczone;
     6. sprawdzone i ocenione prace klasowe ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
     1.   W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych. O ocenie
      z pracy decyduje liczba uzyskanych punktów przeliczona na procenty.
     1.  Zasób wiedzy i umiejętności ucznia na sprawdzianach pisemnych z większej partii materiału oceniany jest według ilości uzyskanych punktów (procentowych).
     2.  Szczegółowe kryteria dotyczące oceniania pozostałych form aktywności uczniów zawierają PZO.

      

     Tabela - Skala oceniania prac klasowych, testów, sprawdzianów

      

     Ocena

     Skala procentowa

     niedostateczny

     0% - 38%

     dopuszczający

     39% - 49%

     dostateczny

     50% - 69%

     dobry

     70% - 89%

     bardzo dobry

     90% - 95%

     celujący

     96% - 100%

      

     1. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z wszystkich zajęć edukacyjnych jest średnia ważona obliczona w  następujący sposób:
     1. każdej ocenie śródrocznej przyporządkowuje się liczbę naturalną, oznaczając jej wagę (od 1 do 6) w hierarchii ocen,
     2. średniej ważonej przyporządkowuje się ocenę szkolną następująco:

      

     średnia ważona

     Ocena śródroczna lub roczna

     powyżej 5,61

     Celujący

     4,61 do 5,60

     bardzo dobry

     3,61 do 4,60

     Dobry

     2,61 do 3,60

     Dostateczny

     1,61 do 2,60

     Dopuszczający

     poniżej 1,60

     Niedostateczny

      

     1. formy aktywności i ich waga:

     forma aktywności

     Waga

     praca klasowa

     6

     odpowiedź ustna

     4

     kartkówka

     4

     praca domowa

     2

     aktywność

     3

      

     1. szczegółowe kryteria dotyczące oceniania pozostałych form aktywności uczniów zawierają PZO.

      

         

      

     § 72.

     1. Ocena klasyfikacyjna roczna powinna uwzględniać wynik pracy ucznia w obu półroczach i stanowić podstawę jego promocji.

     1. Uczeń ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.

      

      

      

     DZIAŁ VII

     UCZNIOWIE

      

     Rozdział 1

     Prawa i obowiązki ucznia

      

     § 73.

     1. Uczeń ma prawo do:

     1. wiedzy o przysługujących mu prawach;
     2. kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
     3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości psychofizycznych;
     4. zapoznania się ze statutem szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole;
     5. zapoznania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi dla danego poziomu nauczania;
     6. odpowiednio zorganizowanego procesu nauczania, dostosowanego do możliwości psychofizycznych i predyspozycji ucznia;
     7. zrzeszania się w organizacjach działających na terenie szkoły;
     8. opieki wychowawczej;
     9. swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, z szacunkiem dla innych osób;
     10. rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki, w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia szkoły w skróconym czasie;
     11. powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie i zakresie pisemnych prac klasowych;
     12. jawnej i umotywowanej oceny;
     13. czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
     14. opieki zdrowotnej;
     15. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
     16. ochrony własności intelektualnej;
     17. współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;
     18. korzystania z pomocy dydaktycznych, urządzeń i sprzętu znajdującego się w szkole;
     19. współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;
     20. bezpiecznych warunków nauki w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę;
     21. uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;
     22. wsparcia, przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolny;
     23. wzięcia udziału w konkursach i olimpiadach;
     24. pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;
     25. przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
     26. reprezentowania szkoły na zewnątrz;
     27. do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
     28. równego traktowania.
     1. Do obowiązków ucznia należy:

     1) przestrzeganie obowiązujących w szkole przepisów prawa zewnętrznego
     i wewnętrznego;

     2) systematyczne uczenie się i podnoszenie swoich umiejętności;

     3) odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;

     4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

     5) dbanie o porządek i ład w klasie i szkole;

     6) szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;

     7) dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nie ulegania nałogom i przekonywanie innych o ich szkodliwości;

     8) noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru. Przez estetyczny ubiór rozumie się: bluzki zakrywające ramiona z płytkim dekoltem, spodenki lub spódnice długości przynajmniej do połowy uda.  W szkole obowiązuje zakaz farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu, noszenia biżuterii;

     9) podczas uroczystości – stroju galowego;

     10) szanowanie symboli państwowych i szkolnych;

     11) aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;

     12) wykazywanie się wiedzą zdobytą podczas zajęć;

     13) przygotowywanie się do zajęć i systematyczne w nich uczestnictwo;

     14) usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, nieobecności, wciągu 7 dniu od dnia powrotu do szkoły;

     15) zgłaszanie do sekretariatu szkoły swojej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni;

     16) samodzielne odrabianie prac domowych, jeśli takie zostały zadane.

      

     1. Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:
     1. bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu;
     2. współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;
     3. dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;
     4. korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;
     5. wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;
     6. korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela; w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami;
     7. przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.
     1. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego tylko w sekretariacie szkoły, a na lekcji i podczas imprez szkolnych za zgodą nauczyciela. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób i umieszczanie ich w internecie.

      

     Rozdział 2

     Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

      

     § 74.

     1. Jeśli prawa dziecka zostały złamane, a dziecko nie może znaleźć rozwiązania tej sytuacji, o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły.

     1. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:
     1. zapoznaje się z opinią stron;
     2. podejmuje mediacje ze stronami sporu przy współpracy z pedagogiem w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
     3. w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca oraz pedagog przekazują sprawę dyrektorowi szkoły;
     4. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor szkoły.
     1. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły, którzy:
     1. zapoznają się z opinią stron;
     2. podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
     3. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.
     1. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.
     2. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły
      w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
     3. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

      

     Rozdział 3

     Rodzaje i warunki przyznawania nagród

     oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

      

     § 75.

     1. W szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy wyróżnienia:

     1) pochwała wychowawcy oddziału;

     2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły;

     3) pochwała pisemna dyrektora szkoły;

     4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;

     5) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego;

     6) nagroda rzeczowa;

     7) wytypowanie do nagrody burmistrza.

     1. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:
      1. wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych;
      2. w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;
      3. dyrektor szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga szkolnego, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.

                                           

      

     § 76.

     1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.

     1. Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.
     2. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

     1) wychowawca oddziału;

     2) opiekun samorządu uczniowskiego;

     3) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

     4)  przedstawiciel rady rodziców.

     1. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.
     2. O wyniku rozstrzygnięć,  wychowawca oddziału, powiadamia rodzica na piśmie.

      

     Rozdział 4

     Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

      

     § 77.

     1.Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu szkoły, poleceń dyrektora
     i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:

      1. upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału;
      2. nagany wychowawcy oddziału;
      3. upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;
      4. upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;
      5. nagany dyrektora szkoły;
      6. pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych;
      7. pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia takiej funkcji);
      8. zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,
       a zwłaszcza do:
      1. naprawienia wyrządzonej szkody,
      2. wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,
      3. uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
      4. przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.

     2. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na:

     1. naruszeniu zasad współżycia społecznego;
     2. popełnieniu czynu zabronionego;
     3. systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;
     4. używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenie się w stan odurzenia;
     5. włóczęgostwo;
     6. uprawianie nierządu;
     7. udziale w grupach przestępczych;

     dyrektor szkoły przeciwdziała tym zachowaniom, powiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców oraz policję.

     1. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub
      na policję w przypadkach, gdy:
     1. rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły;
     2. uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;
     3. szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;
     4. dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.
     1. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa
      w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału.
     2. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:
     1. lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;
     2. nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji;
     3. braku dbałości o zdrowie własne i kolegów;
     4. niszczenia mienia szkoły;
     5. niegodnego reprezentowania szkoły na zawadach sportowych, konkursach, imprezach;
     6. fałszowania dokumentów;
     7. nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
     8. nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły.
     1. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.
     2. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.
     3. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.
     4. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego.
     5. W szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzenie lekcji nauczycielom, bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają zajęcia – dyrektor szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do zorganizowania wycieczki.
     6. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:
     1. wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:
     1. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego,
     2. drobne uchybienia natury porządkowej itp. brak stroju sportowego, przyborów itp.,
     3. spóźnianie się na zajęcia lekcyjne,
     4. złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów,
     5. przerzucanie winy na innych,
     6. samowolne opuszczanie lekcji,
     7. utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
     1. wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:
     1. samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia,
     2. powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano,
     3. wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów,
     4. aroganckie zachowanie się wobec innych osób,
     5. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego,
     6. opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć,
     7. odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela;
     1. dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin w semestrze;
     2. dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:
     1. mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia,
     2.  którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,
     3. dopuszcza się kradzieży,
     4. opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,
     5. narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w szkole;
     1. kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za:
     1. powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary,
     2. wnoszenie na teren szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,
     3. stosowanie przemocy wobec uczniów własnej lub innej klasy,
     4. znęcanie się nad innymi w formie agresji psychicznej i fizycznej,
     5. niszczenie lub fałszowanie dokumentacji szkoły;
     6. fałszowanie podpisów, dokumentów, zwolnień z zajęć.
     1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły może mieć miejsce w szczególności
      w przypadku:
     1. gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych tj.: upomnienie wychowawcy/dyrektora, nagana wychowawcy/dyrektora, a nie ma możliwości przeniesienia ucznia do klasy równoległej;
     2. używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie szkoły
      i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkoł
      ę;
     3. agresywnego zachowania wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły;
     4. umyślnego spowodowania uszkodzenia ciała uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
     5. spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych;
     6. kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu;
     7. fałszowania dokumentacji szkolnej lub jakiejkolwiek ingerencji w stan dokumentacji szkolnej, dokonywania przez ucznia wpisów, poprawek, zmian ocen;
     8. zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
      w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub innych podobnych zachowań;
     9. innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.
     1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie od zastosowanej kary
      w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły.
     2. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej kary i przyczyn jej zastosowania, a o ich wynikach powiadamia ucznia i jego rodziców.

      

     Rozdział 5

     Tryb postępowania przy przeniesieniu ucznia do innej szkoły

      

     § 78.

     1. W przypadku, gdy zostały wyczerpane wszelkie oddziaływania wychowawcze
     a zachowanie ucznia nie uległo zmianie, wychowawca oddziału zwraca się do dyrektora                     z uzasadnionym wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

     1. Dyrektor występuje z wnioskiem, o przeniesienie ucznia do innej szkoły, do
      Kuratora Oświaty, po uprzednim zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego z zastrzeżeniem, że opinie te nie są wiążące dla dyrektora.
     2. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca, pedagog szkolny lub inny nauczyciel.
     3. W celu podjęcia decyzji o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę ze wszystkimi zainteresowanymi osobami: uczniem, jego rodzicami, rzecznikiem obrony.
     4. Jeżeli przeniesienie ucznia jest uzasadnione, dyrektor szkoły występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia.
     5. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.
     6. W przypadku ucznia, który ukończył 18 lat i opuszczał zajęcia bez usprawiedliwienia, bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.

      

      

     DZIAŁ IX

     ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

      

     Rozdział 1

     Postanowienia ogólne

     § 79.

      1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 3- 6-letnich. Za organizację i działalność oddziałów przedszkolnych odpowiada dyrektor szkoły, o którym mowa w § 7 ust. 1.

     2. Oddziały przedszkolne funkcjonują od września do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     3. Oddział przedszkolny  zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie  w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie.

     4. Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład  dnia. Szczegółowe zadania oddziału przedszkolnego i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym programie pracy oddziałów przedszkolnych i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów.

     5. W oddziałach przedszkolnych prowadzona jest nauka religii na mocy odrębnych przepisów; czas trwania zajęć poświęconych nauce religii nie może przekraczać 30 minut.

     7. Zapisy do oddziałów przedszkolnych odbywają się zgodnie z odrębnym regulaminem.

     8. Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do uprzedniego ustalenia terminów wspólnie z radą rodziców.

     9. Nauczyciele pracujący w oddziałach  przedszkolny wchodzą w skład rady pedagogicznej szkoły, o której mowa w § 9 ust. 1.

     10. Po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych oddziałów  przedszkolnych wchodzi do rady rodziców, o której mowa w § 11 ust. 1..

      

     § 80.

     1. Świadczenia udzielane przez oddział przedszkolny są nieodpłatne.

      

      

      

     Rozdział 2

     Cele i zadania oddziału przedszkolnego

     § 81.

      

     1. Oddział przedszkolny  realizuje cele i zadania wynikające z ustawy  prawo oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:
      1. zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
      2. zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
      3. realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie   podstawy programowej w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
      4. zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
      5. kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
      6. umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
      7. wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do nauki w szkole;
      8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
      9. konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
      10. zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki;              w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
     2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest:
      1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
      2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, by orientowały się co jest dobre, a co złe;
      3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów  i porażek;
      4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
      5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci              o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
      6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
      7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
      8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
      9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
      10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
     3. Cele wychowania przedszkolnego oddział przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
      1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
      2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
      3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
      4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
      5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;
      6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
      7. wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka;
      8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
      9. pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
      10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
      11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
      12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
      13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

     4. Oddział przedszkolny podejmuje niezbędne działania  w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia  każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy oddziału  przedszkolnego i jego rozwoju organizacyjnego.

     5. Oddział przedszkolny realizuje cele związane z podtrzymaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

           1) wpajanie dzieciom tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;

     2) niestwarzania różnic w prawach i traktowaniu w ten sam sposób wszystkich dzieci bez względu na kolor skóry, różnice kulturowe i religijne;

           3)  wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;

     4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie naruszających dobra innej osoby;

           5) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz obrzędach religijnych.

     6. Oddział przedszkolny realizuje cele i zdania poprzez:

     1. prowadzenie pracy opiekuńczo-dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną;
     2. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
     3. współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
     4. prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
     5. zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i
     6. wiczeń na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i wycieczki).

      

     Rozdział 3

     Nauczyciele oddziału przedszkolnego

     § 82.

      

     1. W oddziałach przedszkolnych zatrudnieni są nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje, na podstawie ustawy karta nauczyciela.
     2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w szczególności:
     1. odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci;
     2. tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
     3. wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno–kulturowej i przyrodniczej;
     4. planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną  w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego;
     5. współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów;
     6. prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu dzieci;
     7. przeprowadza analizę gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
     8. otacza indywidualną opieką każde dziecko i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości;
     9. współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo–edukacyjnych;
     10. organizuje w ciągu roku szkolnego zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania indywidualne w miarę potrzeb zgodnie z ustalonym harmonogramem;
     11. udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju.
     1. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
     2. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
     3. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
     4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli  programy wychowania przedszkolnego, tworzące  zestaw programów wychowania przedszkolnego.
     5. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

      

     Rozdział 4

     Bezpieczeństwo dzieci w oddziałach przedszkolnych

     §  83.

     1. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych  sprawują opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
     2. Za bezpieczeństwo dzieci w oddziale przedszkolnym odpowiedzialni są dyrektor szkoły, nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy szkoły.
     3. Dyrektor szkoły  zapewnia  wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
      1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
      2. przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
      3. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek poza terenem szkoły;
      4. współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
      5. przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
      6. wyposażenie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
      7. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają dzieci;
      8. dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
      9. ogrodzenie terenu ogrodu;
      10. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchennych i pomieszczeń gospodarczych;
      11. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
     4. W swoich działaniach szkoła stosuje obowiązujące przepisy bhp i przeciwpożarowe,  w szczególności poprzez:
      1. dokonywanie kontroli sal oddziałów przedszkolnych  pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
      2. oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
      3. umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji oddziałów przedszkolnych;
      4. opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
      5. umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.

      

     Rozdział 5

     Organizacja pracy przedszkola

     § 84.

     1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacyjny, o którym mowa  w § 14.

     2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.

     3. Godziny zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwają 60 minut.

     4. Jedną grupą wychowanków opiekuje się dwóch  nauczycieli wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły.

     5. W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. O liczbie opiekunów decyduje dyrektor szkoły.

     6. Ramowy rozkład dnia zawierający rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalany jest przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w porozumieniu  z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.

     7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci. Rozkład dnia  umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości rodziców.

     8. W oddziale przedszkolnym,  na wniosek rodziców,  organizuje się  naukę religii.  Naukę religii włącza się do planu zajęć oddziału przedszkolnego. Dzieci nie korzystające z nauki religii mają zapewnioną opiekę  w świetlicy szkolnej.

     9. Do realizacji zadań statutowych oddział przedszkolny  wykorzystuje:

      1. sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów;
      2. łazienki;
      3. szatnie dla oddziałów przedszkolnych;
      4. salę gimnastyczną szkoły;
      5. gabinety specjalistów (logopeda, psycholog);
      6. ogród przedszkolny.

     10. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego, z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo i rekreację. Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony zarządzeniem dyrektora szkoły. 

     11. W oddziale przedszkolnym organizuje się  różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Koszty wycieczek pokrywają rodzice dziecka.

     12. Oddział przedszkolny  rozwija sprawność fizyczną wychowanków poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku szkoły, jak i na świeżym powietrzu.

      

     §  85.

     1. W oddziale przedszkolnym organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka. Za ich realizację odpowiada dyrektor szkoły oraz organ prowadzący.

     2. Dyrektor szkoły  powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w szkole, posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.

     3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora szkoły  w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

     4. Nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe obowiązuje realizowanie zadań określonych w zakresie obowiązków nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

      

     § 86.

     1. W oddziałach  przedszkolnych  udziela  się i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych  w §§ 32-37.
     2. Szkoła  sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodów rodzinnych i losowych poprzez:

     1) udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w uchwałach organu prowadzącego;

     2) występowanie o pomoc do rady rodziców, sponsorów, organizacji.

      

     Rozdział 6

     Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu

     § 87.

     1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy oddziału przedszkolnego. Nauczyciel jest zobowiązany:
      1. przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i p.poż., odbywać wymagane szkolenia;
      2. sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora szkoły;  do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć  w danym miejscu;
      3. niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
      4. przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
      5. dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby zagrażać zdrowiu dzieci;
      6. udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
      7. niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora szkoły w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych;
      8. zgłaszać dyrektorowi szkoły wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren oddziału przedszkolnego;
      9. przestrzegać procedur obowiązujących w oddziale przedszkolnym i szkole, a zwłaszcza procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;

     2.   Za organizację    i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia.

     Rozdział 7

     Wychowankowie oddziału przedszkolnego

     § 88.

     1. Do  oddziału przedszkolnego  uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat do momentu rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. 
     2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do oddziału przedszkolnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
     3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

     1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, zainteresowaniom                              i możliwościom psychofizycznym;

     2) szacunku dla swoich potrzeb;

     3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

     4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;

     5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

     6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;

     7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;

     8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.

     1. W oddziale przedszkolnym ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
      1. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
      2. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
      3. szanować kolegów i wytwory ich pracy;
      4. szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
      5. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
      6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.

     5. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem  przedszkolnym, w przypadku, gdy stan jego zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Indywidualne nauczanie organizowane jest przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym, na wniosek rodziców, do którego dołączone jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

     6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje  na podstawie opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

     7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor szkoły.

     8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi specjalistyczną pomoc i opiekę.

      

     § 89.

     1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:

     1) ustną pochwałą nauczyciela;

     2) pochwałą do rodziców;

     3) pochwałą dyrektora szkoły;

     4) nagrodą rzeczową.

     1. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w przedszkolu zasad:

     1) ustną uwagą nauczyciela;

     2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;

     3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;

     4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.

     1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
     2. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję o:

     1) powiadomieniu dyrektora szkoły;

     2) powiadomieniu rodziców dziecka;

     3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora szkoły w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;

     4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu dokonania diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;

     5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.

      

     § 90.

     1. Dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste, starannie uczesane i ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
     2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.
     3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, ani rzeczy wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute  lub zagubione.

     § 91.

     Zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola i odbierania go określa odrębny regulamin.

      

     Rozdział 8

     Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego

      

     § 92.

     1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich dzieci.
     2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka oddziału przedszkolnego należy:

     1) przestrzeganie niniejszego statutu;

     2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i oddziały przedszkolnego;

     3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie   w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych;

     4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;

     5) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;

     6) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;

     7) bezzwłoczne informowanie szkoły o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

     8) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie, pozwalającego na pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym;

     9) zawiadamianie szkoły o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka (powyżej 1 miesiąca);

     10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka   osobiście lub przez upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

     11) przestrzeganie godzin pracy oddziały przedszkolnego;

     12) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;

     13) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;

     14) kontrolowanie, ze względów bezpieczeństwa, co dziecko zabiera do oddziału przedszkolnego;

     15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez nauczycieli oddziału przedszkolnego;

     16) bezzwłoczne informowanie szkoły o zmianach telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania;

     19) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.

     § 93.

     1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
     2. Rodzice mają prawo do:

     1) zapoznania się z realizowanymi w oddziale przedszkolnym programami oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy oddziału i z planów miesięcznych w danym oddziale;

     2) uzyskiwania na bieżąco rzetelne informacje na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów swojego dziecka;

     3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;

     4) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;

     5) zapoznania się ze statutem szkoły oraz innymi  regulaminami obowiązującymi w szkole;

     6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi szkoły wniosków z obserwacji pracy oddziału przedszkolnego;

     7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego  organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;

     8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;

     9) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych;

     10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez szkolnych;

      

     § 94.

     1. Szkoła współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.
     2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i rodziców.
     3. Formy współpracy z rodzicami:

     1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte;

     2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;

     3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem szkoły, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb;

     4) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;

     5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;

     6) informacje umieszczane na stronie internetowej.

     5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

     6. Z tytułu udostępnienia rodzicom gromadzonych przez oddział przedszkolny informacji w zakresie nauczania, wychowanie i opieki, dotyczących ich dziecka, szkoła nie pobiera żadnych opłat, bez względu na postać i formę przekazanych informacji. 

      

      

     DZIAŁ X

     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      

     §  95.

     Szkoła działa jako jednostka stowarzyszeniowa i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

      

      

     §  96.

     1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

     1. Statut został uchwalony dnia   26 sierpnia 2019 roku.
     2. Statut jest dostępny w sekretariacie, bibliotece i na stronie internetowej szkoły. Jest udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.
     3. Z wnioskami w sprawie zmiany statutu mogą występować organy szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.
     4. Nowelizacja statutu następuje w drodze uchwały.
     5. Wszystkie inne zasady funkcjonowania szkoły nieujęte w statucie są uregulowane odrębnymi przepisami.
     6. Statut obowiązuje od dnia 01.09.2019 r.