• PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIOTRKOWIE

    Rok szkolny 2020/2021

     

    Podstawa prawna:

    - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, zwłaszcza art. 72);

    - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;

    - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych(Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167);

    - Konwencja o Prawach Dziecka(Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526);

    - Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej

    szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);

    - Karta Nauczyciela(tekst jednolity: Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1189);

    - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473).

    - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826).

    - Ustawa o postepowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst

    jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami)

    - Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z

    późniejszymi zmianami: 1997r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770; 1999 r. Nr 96,

    poz.1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274).

    - Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U.

    z 2008r. Nr 180 poz. 1108).

    - Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005r.).

    - Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180,poz.1493).
    - Prawo oświatowe
    ( Dz.U. z 2017r. poz.59).

     

    Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

    1.      treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,

    2.      treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

     

    WSTĘP

    Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Pierwszeństwo w wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności umysłowych oraz fizycznych, a także talentów. Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, intelektualny, społeczny, duchowy i zdrowotny ucznia powinna przygotować go do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Wychowanie młodego człowieka stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w rozwijającym się świecie i kontynuowania nauki. Nasza szkoła w swoich działaniach realizuje funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, a tworząc bogatą ofertę edukacyjną zaspokaja potrzeby uczniów oraz ich rodziców.

    Celem realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego jest stworzenie takiej szkoły, w której:

    · Panuje miła, przyjazna i życzliwa atmosfera, oparta na wysokiej kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, w której brak jest agresji, przemocy i dyskryminacji;

    · Inicjujemy i aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, uwzględniając w swoich działaniach problematykę zdrowotną i profilaktykę uzależnień;

     · Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje zainteresowania, które przygotowują ich do dalszego procesu kształcenia;

    · Nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą młodego człowieka pracy na rzecz środowiska, kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności;

    · Rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, wspierają nauczycieli, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji I rozwiązywaniu problemów.

    Model absolwenta Szkoły Podstawowej w Piotrkowie:

    Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest wychować absolwenta szkoły, który:

    · W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka.

    · Świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść konsekwencje swojego postępowania.

    · Jest tolerancyjny, kulturalny, respektujący ogólnie przyjęte normy społeczne.

    · Jest asertywny, odpowiednio reagujący w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych.

     · Potrafi zdecydować o kierunku dalszego kształcenia.

    · Potrafi właściwie wykorzystywać technologie informacyjne.

    · Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości.

    · Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu oraz narodu.

    · Jest wrażliwy na piękno i dziedzictwo kulturowe.

    Projektując program profilaktyczny wzięliśmy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, etap rozwoju, na którym znajdują się nasi uczniowie oraz problemy w funkcjonowaniu wychowanków ujawnione w wyniku przeprowadzonej diagnozy. Profilaktyka to podejmowanie działań, skierowanych do różnych grup, we współpracy z różnymi środowiskami i instytucjami które mają na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych. Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia ryzyka.

    Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do wszystkich uczniów, bez względu na stopień ryzyka – całej społeczności szkolnej. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych zdarzeń życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do osób, które w stopniu wyższym niż przeciętny są narażone na rozwój zaburzeń. Profilaktyka selektywna koncentruje się na zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych. Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz umożliwienie powrotu do prawidłowego funkcjonowania społecznego (resocjalizacja). Według założeń programu, w szkole będzie prowadzona przede wszystkim profilaktyka uniwersalna, a wobec uczniów wymagających bardziej zaawansowanej aktywności – szkoła przewiduje działania z zakresu profilaktyki selektywnej. Realizację programu wychowawczo - profilaktycznego wspierać będą instytucje, jak:

    1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iławie

    2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

    3. Komenda Policji w Suszu

    4. Sąd Rejonowy w Iławie – Kuratorzy Sądu Rodzinnego i Nieletnich

    5. Urząd Miasta w Suszu

    6. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

    7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     

     

    LP.

    Zadania / działania

    Sposób realizacji

    Osoby odpowiedzialne

    Termin realizacji

    1

    Wdrażanie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie, adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych:

    - kształtowanie postawy koleżeństwa i umiejętności komunikowania się,

    - rozbudzanie otwartości na drugiego człowieka,

    - pogłębiane wiedzy o klasie i poczucia współodpowiedzialności,

    - kształtowanie pozytywnego wizerunku klasy,

    - bieżące rozwiązywanie konfliktów uczniowskich

    - zajęcia integracyjne

    - organizowanie wycieczek, wyjazdów, ognisk, zajęć integrujących zespoły klasowe,

    - wzmacnianie więzi wychowawca – uczeń

    - wzajemna pomoc podczas zajęć, przerw, w szatni,

    - organizowanie pomocy koleżeńskiej,

    - przestrzeganie zasad ustalonych w szkole,

    - monitorowanie bezpiecznego zachowania się uczniów,

    - udział w imprezach klasowych,

    - dbanie o wystrój klasy i szkoły

    Wychowawcy, nauczyciele

    Cały rok

    2

    Kształtowanie prawidłowych postaw wśród uczniów:

    - kultura,

    -szacunek dla człowieka,

    - tolerancja,

    - dbanie o prawidłową frekwencję uczniów,

    - motywowanie do nauki,

    - uświadamianie i uczenie prawidłowej komunikacji w relacjach międzyludzkich,

    - bieżące rozwiązywanie konfliktów uczniowskich,

    - wzmacnianie poczucia własnej wartości,

    - radzenie sobie z emocjami

     

    - konkursy, prezentacje o właściwym i kulturalnym zachowaniu,

    - kształtowanie postaw tolerancji, przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji,

    - wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych,

    - przestrzeganie praw i obowiązków ucznia,

    - stała współpraca z rodzicami

    Wychowawcy, nauczyciele, rodzice

    Cały rok

    3

    Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania poczucia tożsamości narodowej:

    - rozwijanie szacunku do miejsc pamięci narodowej,

    - udział w uroczystościach i świętach państwowych,

    - organizowanie i udział w imprezach o charakterze lokalnym

    - poznanie historii i tradycji naszego narodu i regionu w ramach zajęć szkolnych,

    - uświadomienie roli i wartości symboli narodowych,

    - ślubowanie klas pierwszych

    - udział w akademiach i uroczystościach szkolnych

    Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego, historii, geografii, wos

    Październik, listopad, maj

    4

    Promowanie zdrowego stylu życia:

    - uświadomienie zagrożenia związanego z Covid-19

    - wpajanie zasad higieny

    - uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania,

    - uświadomienie zagrożeń używania substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy,

    - poznanie zasad racjonalnego żywienia,

    - organizowanie zawodów sportowych,

    - kształtowanie postawy asertywności,

    - stres i sposoby radzenia sobie ze stresem,

    - współczesne zagrożenia dla zdrowia młodych ludzi

    - kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

    - godziny wychowawcze,

    -filmy profilaktyczne,

    - pogadanki,

    - zajęcia sportowe,

    - zajęcia pozalekcyjne,

    - koła zainteresowań,

    - wolontariat,

    - prawidłowe

    - reagowanie na agresję – filmy, spotkania ze specjalistami

    - realizacja programu Trzymaj Formę

    Wychowawcy, nauczyciele

    Cały rok

    5

    Przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi mediów:

    - kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z telewizji, internetu, komputera, telefonu komórkowego

    - reagowanie na przejawy przemocy internetowej

    - upowszechnianie czytelnictwa, rozwój kompetencji czytelniczych,

    - rozwijanie kompetencji informatycznych

    - godziny wychowawcze

    - filmy profilaktyczne

    - pogadanki

    - zajęcia biblioteczne

    - koła zainteresowań

    - zajęcia komputerowe

    - rodzice czytają dzieciom

     

    Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciele

    Cały rok

    6

    Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia:

    - poznanie mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz predyspozycji,

    - przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy

    - pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, form aktywności społecznej, perspektyw na rynku pracy

    - rozmowy indywidualne,

    - godziny wychowawcze

    - zajęcia z doradcą zawodowym

    - spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

     

    Wychowawcy, nauczyciele, doradca zawodowy

    Cały rok

    7

    Rozwijanie samorządności:

    -wskazywanie wzorców

    - kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych

    -rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności

    - przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym

    - kontynuowanie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

    - wybory do samorządu klasowego,

    - wybory do SU

    - akcje charytatywne

    - wolontariat

    SU, wychowawcy i nauczyciele

    Cały rok

    8

    Współpraca z rodzicami:

    - zapoznanie rodziców z dokumentami szkoły

    - współpraca z rodzicami w działaniach wychowawczych,

    - zachęcanie rodziców do aktywniejszego udziału w życiu szkoły

    - informowanie o osiągnięciach i problemach uczniów

    - zebrania z rodzicami

    - rozmowy indywidualne

    - zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne

    - organizowanie spotkań ze specjalistami

    - udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    - współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

    przy współpracy z rodzicami

    Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele,

    Rodzice

    Cały rok

     

    Ewaluacja

    Program wychowawczo – profilaktyczny ewaluowany będzie każdego roku w miarę wynikających potrzeb. Każdy wychowawca będzie dokonywał ewaluacji swoich klasowych planów wychowawczych i będzie przedstawiał jej wyniki dwa razy w roku na zebraniu rady pedagogicznej.

     

   • Nagłówek

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.